My own Collection of Sarracenia in 3l to 6l pots.

 


 

Sarracenia Species

 

 • Sarracenia flava forms

   

 • F CU 01 Sarracenia flava var. cuprea - North Carolina
 • F CU 02 Sarracenia flava var. cuprea - ex. A. Slack
 • F CU 03 Sarracenia flava Var. cuprea - ex. J. Ainsworth

   

 • F FL 01 Sarracenia flava Var. flava - ex. A. Slack
 • F FL 02 Sarracenia flava Var. flava -Cv. 'Maxima' 1987 Slack division
 • F FL 03 Sarracenia flava var. flava - cv. 'Marston Dwarf' 

   

 • F FL 05 Sarracenia flava Var. flava - 'Bronze Blush', L. Williams 
 • F MA 01 Sarracenia flava var. maxima - 'North Carolina'  
 •  

 • F OR 01 Sarracenia flava Var. ornata - ex. A. Slack
 • F OR 02 Sarracenia flava Var. ornata - 'Apalachocola, Florida'
 • F OR 03 Sarracenia flava Var. ornata 'Bay Co. Florida'

   

 • F RUB 01 Sarracenia flava Var. rubricorpora - Cv. 'Burgundy'1987 Slack division
 • F RUB 02 Sarracenia flava Var. rubricorpora - Cv. 'Claret' 1987 Slack division
 • F RUB 03 Sarracenia flava Var. rubricorpora - 'Milton, Florida'
 •  

 • F RUG 01 Sarracenia flava Var. rugelii - 'Milton Co. Florida'
 • F RUG 02 Sarracenia flava Var. rugelii - 'North Forida'
 • F RUG 03 Sarracenia flava Var. rugelii - 'Prince George Co. Virginia'

 • F RUG 06 Sarracenia flava Var. rugelii - Telogia ANF Fl, L. Williams 

  Sarracenia leucophylla forms -

   

 • L 01 Sarracenia leucophylla - Slack form
 • L 04 Sarracenia leucophylla - Perdido Co. Alabama
 • L 06 Sarracenia leucophylla - ex. J. Ainsworth
 • L 09 Sarracenia leucophylla - ex. M. King

  Sarracenia minor forms

   

 • L 11 Sarracenia leucophylla - 'Tarnok'   
 • M 01 Sarracenia minor - Slack 1987
 • M 02 Sarracenia minor - Waycross, Georgia
 • M 03 Sarracenia minor - Pine Mountain Georgia
 • M Ok 01 Sarracenia minor - 'Okeefenokee Giant' 1987 Slack division
 • M Ok 03 Sarracenia minor - 'Okeefenokee Giant' Deeland Co. Florida
 • M Ok 02 Sarracenia minor - 'Okeefenokee Giant' Waycross Giant Georgia

  Sarracenia oreophila forms

   

 • O 03 Sarracenia oreophila - 'Sand Mountain Georgia'
 • O 01 Sarracenia oreophila - Slack form
 • O 02 Sarracenia oreophila - Heavy Veined
 • O 04 Sarracenia oreophila - 'Boaz' ex. J. Ainsworth  
 •  

 • Sarracenia purpurea forms

   

 • PP 01 Sarracenia purpurea subsp. purpurea - 1987 Slack Division
 • PP 02 Sarracenia purpurea subsp. purpurea - 'Lake Hiron'  
 •  

 • PP H 01 Sarracenia purpurea subsp. purpurea forma heterophylla

   

 • PV 01 Sarracenia purpurea subsp. venosa - 1987 Slack Division
 • PV 02 Sarracenia purpurea subsp. venosa - 'Danile Bog'
 • PV 03 Sarracenia purpurea subsp. venosa - 'Gulf Coast Form'
 • PV 04 Sarracenia purpurea subsp. venosa - ex. A. Slack

   

  Sarracenia Hybrids

   

 • H 01 Sarracenia X ahlsii - (S.rubra X S.alata 'red throat) - Slack
 • H 02 Sarracenia X (S.alata X S.flava Var. 'Maxima') - Slack
 • H 04 Sarracenia X (S.alata X willisii) 'Slack 1987' comptonensis 
 • H 05 Sarracenia X (S.alata 'red lid' X S.purpurea subsp. venosa) 'Slack 1987'
 • H 06 Sarracenia X (S.alata 'red lid' X S.flava Var. rubricorpora) 'Slack 1987'
 • H 50 Sarracenia X (S.x areolata X S.alata 'red throat') 'Slack 1987'
 • H 08 Sarracenia X catesbyi - (S.flava X S. purpurea) 'Slack 1987'
 • H 09 Sarracenia X catesbyi 'red form' - (S.flava Var. rubricorpora X S.purpurea 'red form') 'Slack 1987'
 • H 10 Sarracenia X (S.x catesbyi X S.x excellens) 'Slack 1987'
 • H 11 Sarracenia X (S.x catesbyi X S.flava) 'Slack 1987'
 • H 11A Sarracenia X catesbyi 'Heterophylla' - Chris Heath 1992
 • H 12 Sarracenia X (S.x catesbyi X S.x popei) 'Slack 1987'
 • H 13 Sarracenia X (S.x catesbyi X S.rubra) 'Slack 1987'
 • H 14 Sarracenia X chelsonii - (S.purpurea X S.rubra) 'Slack 1987'

 • H 15 Sarracenia X 'Evendine' - (S.x catesbyi 'red form' X S.leucophylla 'red form') 'Slack 1987'
 • H 16 Sarracenia X exornata - (S.alata X S.purpurea) 'Slack 1987'
 • H 17 Sarracenia X excellens - (S.leucophylla X S.minor) 'Slack 1987'  
 • H 20 Sarracenia X harperi - (S.flava X S.minor) 'Slack 1987'
 • H 21 Sarracenia X 'Judy' - (S.minor X S.x excellens) 'Slack 1987'
 • H 22 Sarracenia X 'Lynda Butt' - ( Parentage Uknown ) 'Slack 1987' Original clone (clone 2 H22A)
 • H 23 Sarracenia X (S.leucophylla X S.x excellens) 'Slack 1987'
 • H 25 Sarracenia X (S.leucophylla X S.x moorei) 'Slack 1987'
 • H 26 Sarracenia X (S.leucophylla X S.oreophila) 'Slack 1987'
 • H 27 Sarracenia X (S.leucophylla X S.x popei) 'Slack 1987'
 • H 29 Sarracenia X minata - (S.minor X S.alata) 'Slack 1987'
 • H 30 Sarracenia X moorei - (S.leucophylla X S.flava) 'Slack 1987'
 • H 31 Sarracenia X moorei - 'Brooks Hybrid' 'Slack 1987'
 • H 32 Sarracenia X moorei - (S.leucophylla X S.flava Var maxima 'Marston Clone') 'Slack 1987'
 • H 33 Sarracenia X (S.x moorei X S.x catesbyi) 'Slack 1987'
 • H 34 Sarracenia X (S.x moorei X S.x readii) 'Slack 1987'
 • H 35 Sarracenia X (S.oreophila X S.minor) 'Slack 1987'
 • H 36 Sarracenia X popei - (S.flava X S.rubra) 'Slack 1987'
 • H 37 Sarracenia X (S.x popei X S.flava Var maxima) 'Slack 1987'
 • H 38 Sarracenia X (S.purpurea subsp. venosa X S.orephila) 'Slack 1987'
 • H 39 Sarracenia X (S.purpurea subsp. venosa X S.x popei) 'Slack 1987'
 • H 41 Sarracenia X (S.x readii X S.x excellens) 'Slack 1987'
 • H 45 Sarracenia X (S.x swaniana X S.x popei) 'Slack 1987'
 • H 47 Sarracenia X (S.x willisii X S.flava) 'Slack 1987'
 • H 58 Sarracenia X areolata - Slack 1987
 • H 67 Sarracenia X 'Juthatip Soper' Hampshire Carnivores 2004
 • H 68 Sarracenia oreophila X purpurea X(flava Claret - T. Margetts 2005
 • H 72 Sarracenia X chelsonii X flava Var. ornata - T. Margetts 2005
 • H 54 Sarracenia X mitchelliana 'Slack 1987'
 • H 80 Sarracenia leucophylla X (x readii) - T. Margetts 2995
 • H 52 Sarracenia oreophila X alata 'Black Tube' - J. Ainsworth 2005
 • H 78 Sarracenia leucophylla 'Diana Whitaker' - Marston/M. King 1999
 • H 77 Sarracenia rubra X (x excellens) Slack 1987
 • H 51 Sarracenia X 'Judith Hindle' ex J. Ainsworth 1994
 • H 71 Sarracenia X 'Daniel Rudd' Slack 1987
 • H 79 Sarracenia alata X flava 'Red Lid' - Slack 1987
 • H 85 Sarracenia X moorei "Adrian Slack" - M. King 2008
 • H 87 Sarracenia X excellens 'Loch Ness' - Originally Slack, bought 2008
 • H 88 Sarracenia X willisii - Slack 1987 unknown parentage 
 • H 92 Sarracenia X ramondii (flava V. rubricorpora X catesbyi red form small type
  H 93 Sarracenia X Hammerhead - M. King
  H 95 Sarracenia X moorei 'Marston Mill' - Slack 1982
  H 97 Sarracenia 'Langford Williams' 2009
  H 100 Sarracenia catesbyi - Huge gaping lid, Dutch origin 2006 

   

 
 

 
  Site Map